Skip to the content
Menu

Invitation til Ph.d. forsvar omkring type 2 diabetes og diabetisk nervebetændelse

Type 2 Diabetes og Diabetisk Nervebetændelse

Diabetisk nervebetændelse i form af diabetisk polyneuropati (DPN) er en alvorlig diabetisk komplikation. Udover ubehagelige føleforstyrrelser kan DPN være forbundet med svære og invaliderende nervesmerter samt med betydende sygelighed inklusiv forekomst af diabetiske fodsår og amputationer. Vores viden om hvilke risikofaktorer, der er forbundet med DPN samt vores viden om, hvorfor det kun er nogle patienter, der udvikler smertefuld DPN, er begrænset. Af denne grund er den nuværende forebyggende indsats mod DPN rettet mod opnåelse af normalt blodsukkerniveau. Desværre har studier vist, at blodsukkerkontrol kun har en begrænset reducerende effekt på DPN-risiko blandt patienter med type 2 diabetes.

I et nyt ph.d.-projekt fra Aarhus Universitet blev der udført en spørgeskemaundersøgelse blandt 6,726 nyligt diagnosticerede type 2 diabetikere i Dansk Center for Strategisk Forskning i Type 2 Diabetes (DD2) kohorten. Spørgeskemaet omhandlede nervebetændelse, smerter og mental sundhed. Baseret på data fra spørgeskema undersøgelsen, fra DD2 kohorten og fra danske registre fandt man:
1) At 1 ud af 5 havde DPN og 1 ud af 10 havde smertefuld DPN. DPN-diagnosen var baseret på validerede spørgeskema-redskaber.
2) Både fedme, andre metaboliske risikofaktorer samt usund livsstil i form af tobaksrygning og lavt fysisk aktivitetsniveau associerede med en højere forekomst af DPN 2.8 år senere. Nervesmerter blandt patienter med DPN associerede tydeligst med usund livsstil incl. højt alkohol indtag.
3) DPN og det at have nervesmerter associerede uafhængigt af hinanden med dårligere mental sundhed i form af både lavere livskvalitet, dårligere søvnkvalitet og symptomer på depression and angst.

Slutteligt undersøgte man i ph.d.-projektet om danske registerdata potentielt kan anvendes til fremtidig forskning indenfor DPN risiko og prognose. Resultaterne viste, at diagnosekoder i Landspatientregisteret kunne anvendes til at identificere patienter med DPN. Data på receptindløsning af smertestillende medicin kunne derimod ikke bidrage til at adskille patienter med ikke-smertefuld og smertefuld DPN.

Samlet set viser ph.d.-projektet, at DPN og smertefuld DPN er både hyppigt forekommende og har betydning for mentale sundhedsparametre - selv blandt relativt nydiagnosticerede type 2 diabetes patienter. Heldigvis er DPN associeret med modificerbare risikofaktorer. Heraf er associationen mellem både DPN og nervesmerte med usund livsstil særlig interessant, da livsstil er modificerbart uden brug af farmaka.

Forsvaret af ph.d.-projektet er offentligt og finder sted den 20/12 kl. 14.00 i Klinisk Epidemiologisk Afdelings auditorium, Aarhus Universitetshospital, Olof Palmes Allé 43-45, 8200 Aarhus N. Titlen på projektet er ”Diabetic polyneuropathy in type 2 diabetes - Prevalence, risk factors, mental health, and diagnostic validity”. Yderligere oplysninger: Ph.d.-studerende Diana Hedevang Christensen, e-mail: dhcr@clin.au.dk, tlf. 8716 8248.

Bedømmelsesudvalg:
Annelli Sandbæk, Professor, ph.d., cand.med., Formand for bedømmelsesudvalget og moderator af forsvaret. Institut for Folkesundhed, Sektion for Almen Medicin, Aarhus University & Steno Diabetes center Aarhus, Aarhus Universitetshospital.
Birgitte Brock, Forskningscef, lektor, ph.d., cand.med., Steno Diabetes Center Copenhagen, Region Hovedstaden.
Michael Fored, lektor, ph.d., cand.med., Medicinsk Afdeling, Solna, Karolinska Institutet & Clinical Epidemiology Unit, Karolinska Universitetshospital.

Hvad er DD2

Få et overblik på 2 minutter